INSTRUCCIONS SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ

PROCÉS D’ADMISSIÓ ALUMNAT CURS 2020-2021

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I INSTRUCCIONS DEL PROCÉS.

DEL 17 Al 25 DE JUNY DE 2020

IMPORTANT: Segons Resolució de 15 Maig de 2020 del Conseller d’Educació, Cultura i Esport, publicada en el DOGV núm. 8815 el 19 de Maig de 2020, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat per al curs que ve, important tindre en compte:

PARTICIPACIÓ PROCÉS: exclusivament telemàtic en els terminis que s’han establit en el calendari d’admissió, a dalt indicats.

-A través de l’APLICACIÓ INFORMÀTICA de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,  per a gravar la sol·licitud per mitjà d’un assistent telemàtic. Els passos a seguir són els següents:

         –   Entrar en la pàgina web: http://www.ceice.gva.es
         –   Punxar en la icona: Admissió  d’Alumnat

– Necessari obtindre la “CLAU D’ADMISSIÓ” que és única per a cada sol·licitud, i haurà de conservar-la per a presentar reclamacions, si fora necessari.
– COM S’OBTÉ LA  CLAU D’ADMISSIÓ?
Si el sol·licitant disposa de:
1) DNI:
– Núm. DNI
– Núm. de suport (*IDESP en els models antics)
– Data de naixement
– Marcar casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

2) NIE, targeta estranger o permís de residència:
– Núm. NIE
– Núm. de suport (*IXESP en els models antics)
– Data de naixement
– Marcar casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

3) Certificat de registre ciutadà de la Unió Europea:
– Núm. NIE
– Núm. del certificat precedit per la lletra C
– Data de naixement
– Marcar casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

4) Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat segons *art 5.6 Decret llei 2/2020 de 3 d’abril:
-Certificat digital emés per la *AACCV (Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica Digital)
-Sistema d’identitat electrònica Cl@ve.
-*eDNI amb el seu respectiu lector

5) Sol·licitant amb Passaport o sol·licitant que manque de la possibilitat d’accés a mitjans electrònics, hauran de trucar al telèfon del nostre centre  96 120 59 90, se li atendrà telefònicament i si és impossible realitzar la gestió per aquest mig, se li donarà cita prèvia perquè acudisca presencialment el dia i hora indicats per a realitzar la gestió, sempre que les condicions sanitàries ho permeten i amb totes les mesures sanitàries i de seguretat, necessàries enfront de la *Covid-19.

Una vegada obtinguda la clau d’admissió, es procedirà a emplenar el MODEL DE LA SOL·LICITUD:
a) Identificació del/ la  sol·licitant
b) Identificació alumne/a per al qual sol·licita la plaça
c) Identificació membres de la unitat familiar
d) No convivència dels progenitors per separació, divorci, nul·litat, ruptura parelles de fet o situació anàloga, limitació de la pàtria potestat per algun d’ells. MARCAR LA CASELLA/S HABILITADES a aquest efecte. (En el moment de formalitzar la matricula s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades dels dos pares)

e) AUTORITZACIÓ per a obtindre les dades de la RENDA FAMILIAR  de l’exercici 2018 a través de la AEAT. (Agència Estatal Tributària), o de la renda valenciana d’inclusió.
Serà necessari aportar per a cadascun dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys, sobre els que es realitza la consulta:
e.1) Si disposa de DNI         
-Núm. DNI
-Núm. de suport (*IDESP en els models antics)
-Data de naixement
-Marcar casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior    

e.2) NIE, targeta estranger o permís de residència:
-Núm. NIE
-Núm. de suport (*IXESP en els models antics)
-Data de naixement
-Marcar casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

e.3) Certificat de registre ciutadà de la Unió Europea:
-Núm. NIE
-Núm. del certificat precedit per la lletra C
-Data de naixement
-Marcar casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

f) Circumstàncies al·legades per la persona sol·licitant per al procés d’admissió.

g) Nivell educatiu sol·licitat, programa lingüístic, modalitat i torn de batxillerat, si és el cas.

h) Declaració Responsable, que les circumstàncies al·legades s’ajusten a la realitat (substitueix a l’aportació de la documentació acreditativa en  el moment de la sol·licitud, sense perjudici de la seua posterior acreditació i comprovació. La falsedat de les dades declarades o no suficient acreditació donarà lloc a la nul·litat de la sol·licitud, escolaritzant-se a l’alumne/a en els centres que queden posats vacants, finalitzat el procés d’admissió.)

i) Alumnat procedent de centres no públics o fora de la Comunitat Valenciana, hauran d’aportar la BAIXA del centre, en el moment de formalitzar la MATRÍCULA.

j) CENTRES SOL·LICITATS: Fins a un màxim de 10, ordenats  segons preferència.

k) CORREU ELECTRÒNIC, important on rebrà la informació necessària per a consultar el resultat del procés d’admissió.

*NOMÉS PODRÀ PRESENTAR-SE ELECTRÒNICAMENT UNA ÚNICA SOL·LICITUD PER A ALUMNE/A ASSOCIADA A la CLAU D’ADMISSIÓ. (Podrà ser emplenada en més d’una ocasió durant el període que estiga operativa l’aplicació, i sé tindrà en compte només, l’última sol·licitud presentada electrònicament.)

APORTACIÓ REQUISIT ACADÈMIC

Termini: Fins al 3 de Juliol.

Només per a alumnat:
-No matriculat en 2019-2020 en centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.
-Que sol·licita plaça per a segon de batxillerat (Nota referencia utilitzada per a accés inicial al primer curs, és a dir NOTA MITJANA DE L’ESO)
-Que sol·licita plaça per a primer de batxillerat i que durant el curs 2019-2020 no ha finalitzat cicle d’FP Mig o no ha estat matriculat en 4t de l’ESO.

BAREMACIÓ
ANNEX I
Criteris

 

Criteri

Punts

1

Germans o germanes

Per cada germà o germana matriculat en el centre sol·licitat, que haja de continuar assistint al mateix centre en el curs escolar per al qual se sol·licita plaça

 

15

2

Quan un o ambdós pares, mares o tutors siguen treballadors, en actiu, en el centre:

 

5

3

Domicili:
Àrea d’influència
Área limítrofa

 

10
5

4

Renda Valenciana d’Inclusió:

En cas de les persones destinatàries  de la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI)

 

4

5

Renda Familiar (sense ser persona beneficiària de la RVI) d’acord amb l’IPREM, corresponent a 14 pagues, en relació a l’exercici fiscal anterior en 2 anys a l’any natural en què es sol·licita plaça:

Renda anual per càpita igual o inferior a la meitat de l’IPREM

Renda anual per càpita superior a la meitat de l’IPREM i inferior o igual a l’IPREM

Renda anual per càpita superior a l’IPREM i inferior o igual al resultat de multiplicar l’IPREM per 1,5

Renda anual per càpita superior al resultat de multiplicar l’IPREM per 1,5 i inferior o igual al resultat de multiplicar el IPREM per 2

 

 

3,5

 

3

 

2,5

2

6

Família nombrosa:

Especial
General

 

5
3

7

Discapacitat:

Discapacitat de l’alumne o alumna
Igual o superior al 65%
Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64%

Discapacitat del pares, mares, tutors, germans o germanes de l’alumne o alumna
Igual o superior al 65%
Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64%

 

 

7

4

 

5
3

8

Família monoparental:
Especial
General

 

5
3

9

Accés a Batxillerat:
S’agrega la nota mitjana obtinguda en l’ESO o en un cicle formatiu de grau mitjà

 

Enllaç a la pàgina web de la Conselleria d’Educació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *