INSTRUCCIONS SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ

PROCÉS D’ADMISSIÓ ALUMNAT CURS 2021-2022

ESO/BATXILLERAT

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I INSTRUCCIONS DEL PROCÉS.

DEL 3 al 14 DE JUNY DE 2021

IMPORTANT: Segons Resolució de 6 Maig de 2021 del Director General de Centres Docents, publicada en el DOGV núm. 9079 el 10 de Maig de 2021, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat per al curs que ve, important tindre en compte:

PARTICIPACIÓ PROCÉS: exclusivament telemàtic en els terminis que s’han establit en el calendari d’admissió, a dalt indicats.

-A través de l’APLICACIÓ INFORMÀTICA de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,  per a gravar la sol·licitud per mitjà d’un assistent telemàtic. Els passos a seguir són els següents:

         –   Entrar en la pàgina web: http://www.ceice.gva.es

–   Punxar en la icona: Admissió  d’Alumnat

“Telematricula.es”

– Necessari obtindre la “CLAU D’ADMISSIÓ” que és única per a cada sol·licitud, i haurà de conservar-la per a presentar reclamacions, si fora necessari.

COM S’OBTÉ LA  CLAU D’ADMISSIÓ?

 Si el sol·licitant disposa de:

1) DNI:

– Núm. DNI

– Núm. de suport (*IDESP en els models antics)

-Data de naixement

 2) NIE, targeta estranger o permís de residència:

– Núm. NIE

– Núm. de suport (*IXESP en els models antics)

– Data de naixement

3) Certificat de registre ciutadà de la Unió Europea:

– Núm. NIE

– Núm. del certificat precedit per la lletra C

– Data de naixement

4) Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat segons la Disposició addicional tercera de la Llei 3/2020 de 30 de desembre de la Gva:

-Certificat digital emés per la *AACCV (Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica Digital)

-Sistema d’identitat electrònica Cl@ve.

-*eDNI amb el seu respectiu lector

– Combinació del DNI i *IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

-Combinació del NIE i *IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

 -Número de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

5) Sol·licitant amb Passaport o sol·licitant que manque de la possibilitat d’accés a mitjans electrònics, hauran de trucar al telèfon del nostre centre  96 120 59 90, se li donarà cita prèvia perquè acudisca presencialment el dia i hora indicats per a realitzar la gestió, sempre que les condicions sanitàries ho permeten i amb totes les mesures sanitàries i de seguretat, necessàries enfront de la *Covid-19.

Una vegada obtinguda la clau d’admissió, es procedirà a emplenar el MODEL DE LA SOL·LICITUD:

         a) Identificació del/ la  sol·licitant

         b) Identificació alumne/a per al qual sol·licita la plaça

         c) Identificació membres de la unitat familiar

         d) No convivència dels progenitors per separació, divorci, nul·litat, ruptura parelles de fet o situació anàloga, limitació de la pàtria potestat per algun d’ells. MARCAR LA CASELLA/S HABILITADES a aquest efecte. (En el moment de formalitzar la matricula s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades dels dos pares)

e) AUTORITZACIÓ per a obtindre les dades de la RENDA FAMILIAR  de l’exercici 2019 a través de la AEAT. (Agència Estatal Tributària), o de la renda valenciana d’inclusió.

Serà necessari aportar per a cadascun dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys, sobre els que es realitza la consulta:

         e.1) Si disposa de DNI         

-Núm. DNI

-Núm. de suport (*IDESP en els models antics)

-Data de naixement

e.2) NIE, targeta estranger o permís de residència:

-Núm. NIE

-Núm. de suport (*IXESP en els models antics)

-Data de naixement

e.3) Certificat de registre ciutadà de la Unió Europea:

-Núm. NIE

-Núm. del certificat precedit per la lletra C

-Data de naixement

f) Circumstàncies al·legades per la persona sol·licitant per al procés d’admissió.

g) Nivell educatiu sol·licitat, programa lingüístic, modalitat i torn de batxillerat, si és el cas.

h) Declaració Responsable, que les circumstàncies al·legades s’ajusten a la realitat (substitueix a l’aportació de la documentació acreditativa en  el moment de la sol·licitud, sense perjudici de la seua posterior acreditació i comprovació. La falsedat de les dades declarades o no suficient acreditació donarà lloc a la nul·litat de la sol·licitud, escolaritzant-se a l’alumne/a en els centres que queden posats vacants, finalitzat el procés d’admissió.)

i) Alumnat procedent de centres no públics o fora de la Comunitat Valenciana, hauran d’aportar la BAIXA del centre, en el moment de formalitzar la MATRÍCULA.

j) CENTRES SOL·LICITATS: Fins a un màxim de 10, ordenats  segons preferència.

k) CORREU ELECTRÒNIC, important on rebrà la informació necessària per a consultar el resultat del procés d’admissió.

*NOMÉS PODRÀ PRESENTAR-SE ELECTRÒNICAMENT UNA ÚNICA SOL·LICITUD PER A ALUMNE/A ASSOCIADA A la CLAU D’ADMISSIÓ. (Podrà ser emplenada en més d’una ocasió durant el període que estiga operativa l’aplicació, i sé tindrà en compte només, l’última sol·licitud presentada electrònicament.)

APORTACIÓ REQUISIT ACADÈMIC

Termini: Del 25 de juny fins al 7 de Juliol.

Presencialment

Només per a alumnat:

  • No matriculat  en 2020-2021 en centre sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.
  • Que sol·licita plaça per a segon de batxillerat (Nota referencia utilitzada per a accés inicial al primer curs, és a dir NOTA MITJANA DE L’ESO)
  • Que sol·licita plaça per a primer de batxillerat i que durant el curs 2020-2021 no ha finalitzat cicle d’FP Mig o no ha estat matriculat en 4t de l’ESO.

Telemàticament

  • La resta d’alumnat l’enviament es realitzarà telemàticament a través de la plataforma ITACA, utilitzada pels centres educatius públics o concertats sostinguts amb fons públics

FORMALITZACIÓ MATRICULA

Alumnat admès en llistes definitives en el procés d’admissió.

  • Realitzarà la inscripció de la fitxa de la matricula a través de la nostra pàgina web

www.iescarlessalvador.es:

Apartat Secretària-Matriculació (emplenar curs)

  • S’aportarà la documentació necessària, presencialment en administració del centre, amb cita prèvia.

Enllaç a la pàgina web de la Conselleria d’Educació