Admissió FP Bàsica

PROCÉS ÚNIC D’ADMISSIÓ FP BÀSICA CURS 2020-2021

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD I INSTRUCCIONS DEL PROCÉS.

DEL 17 AL 25 DE JUNY DE 2020

IMPORTANT: Segons Resolució de 1 de Juny de 2020 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual es dicten instruccions del procediment.

-PARTICIPACIÓ PROCÉS: exclusivament telemàtic en les terminis que s’han establert en el calendari d’admissió, indicats.

A través de l’APLICACIÓ INFORMÀTICA de la Conselleria d’ Educació, Cultura i Esport,  per gravar la sol·licitud per mig d’un assistent telemàtic. Els passos a seguir són els següents:

Entrar a la pàgina web: https://portal.edu.gva.es/telematricula/

– Cal obtenir la “CLAU D’ADMISSIÓ” que és única per a cada sol·licitud, i haurà de conservar-la per presentar reclamacions, si fora necessari.

Emplenar la sol·licitud, el pare/mare /tutor/a legal de l’alumne si és menor d’edat.

-COM S’OBTÉ LA  CLAU D’ADMISSIÓ?

 Si el sol·licitante disposa de :

1) DNI:

-Nº DNI

-Nº de suposrt (IDESP en els models antics)

-Data de naixement

-Marcar casella que indica la seua no oposición a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

2) NIE, tarjeta d’estranger o permís de residència:

-Nº NIE

-Nº de suport (IXESP en els models antics)

-Data de naixement

-Marcar casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

3) Certificat de registre ciutadà de la Unió Europea:

-Nº NIE

-Nº del certificat precedit per la lletra C

-Data de naixement

-Marcar casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

4) Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat segons art 5.6 Decret Llei 2/2020 de 3 d’abril:

-Certificat digital emés per la AACCV (Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica Digital)

-Sistema d’identitat electrònica Cl@ve.

-eDNI amb lector

5) Sol·licitant amb Passaport o sol·licitant que no disposa de la possibilitat d’accés a mitjans electrònics, hauran de cridar al telèfon del nostre centre 96 120 59 90, se li atendrà telefònicament i si és impossible realitzar la gestió per aquest mitjà, se li donarà cita prèvia perquè acudisca presencialment el dia i hora indicats per realitzar la gestió, sempre que les condicions sanitàries ho permeten i amb totes les mesusres sanitàries i de seguretat, necessàries davant el Covid-19.

Una vegada obtinguda laclau d’admissió, se procedirà a emplenar el MODEL DE LA SOL·LICITUD:

a) Identificació del sol·licitant

b) Identificació alumnat per al que sol·licita la plaça

c) No convivència dels progenitors per separació, divorci, nul·litat, ruptura parelles de fet o situació anàloga, limitació de lapàtria potestat per algun d’ells. MARCAR LA CASELLA/ES HABILITADES A L’ EFECTE. (En el moment de formalitzar la matricula s’haurà d’aportar la signatura i emplenar les dades de pare i mare)

d) Circumstàncies al·legades per la persona sol·licitant per al procés d’admissió.

e) Nivell educatiu sol·licitat.

f) Declaració Responsable, de que les circumstàncies al·legades se ajusten a la realitat (sustitueix a l’aportació de la documentació acreditativa en el moment de la sol·licitud, sense perjuí de la posterior acreditació i comprovació. La falsedat de les dades declarades o no suficient acreditació donarà lloc a la nul·litat de la sol·licitud, obtenint l’escolarització l’alumne als centres on queden llocs vacants, finalitzat el procés d’admissió)

g) CENTRES SOL·LICITATS: fins un màxim de 5, ordenats  segons preferència.

h) CORREU ELECTRÒNIC, important on rebrà la informació necessària per consultar el resultat del procés d’admissió.

*Els participants en el procés podrán consultar el resultat del mateix de forma telemàtica,  https://portal.edu.gva.es/telematricula/. Les dades per poder accedir serán els rebuts al correu electrònic.

*SOLS PODRÀ PRESENTAR-SE ELECTRÒNICAMENT UNA ÚNICA SOL·LICITUD PER ALUMNE ASSOCIAT A LA CLAU D’ADMISSIÓ. (Podrà ser emplenada en més d’una ocasió durant el període que estiga operativa l’aplicació, i només es tindrà en compte la darrera sol·licitud presentada electrònicament.)

APORTACIÓ REQUISIT ACADÈMIC/CONSELL ORIENTADOR

Termini: Fins el 3 de Juliol  (presencialment al centre de primera opció)

CALENDARI D’ADMISSIÓ ALUMNAT DE FPBÀSICA

CURS 2020-2021

Procés Únic

1.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS Del 17  al 25 de juny  
2.- PRESENTACIÓ CERTIFICACIÓ CONSELL ORIENTADOR/REQUISIT ACADÉMIC Fins al 3 de juliol
3.- ELABORACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS I PUBLICACIÓ   13 de juliol
4.- RECLAMACIONS (TELEMÁTIQUES) DAVANT DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE. Del 13 al 15  de juliol
5.- PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES DE L’ALUMNAT ADMÉS 21 de juliol
6.- PRESENTACIÓ D´AL.LEGACIONS (DE FORMA TELEMÀTICA) DAVANT LA COMISSIÓ SECTORIAL Del 21 al 23 de juliol
7- MATRICULA Del 22 al 28 de juliol

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *