Matriculació

Per formalitzar la matrícula en el centre ha d’emplenar el formulari corresponent (Fitxa de matrícula).

Tota la documentació l’heu d’entregar a l’administració del centre presencialment, amb la cita prèvia que se us facilitarà.

Si marca l’opció de participar en l’AMPA, (Excepcionalment els socis del curs 2020-21 no han d’abonar la quota el curso 2021-22) haurà més realitzar el pagament de l’import corresponent i aportar la còpia del justificant de la transferència realitzada.

DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA

Mira en quin cas estàs: (a, b o c. Si vas a 1r curs, mira també l’apartat d)

a) ALUMNAT DE CENTRES ADSCRITS (CEIP “Mariano Benlliure” i “Platero y yo”) CURS 2021/2022

 • Ficha de matrícula emplenada.
 • Si l’alumnat vol ser soci de l’AMPA haurà de presentar justificant de la transferència bancària de 18 € per unitat familiar en Caixa Popular, nº de compte: ES25- 3159-0053-89-1662395423 emplenada amb el nom i cognoms de l’alumne/a. Caixa Popular no admetrà  ingressos en efectiu. Data límit per a ser soci fins al 31 de desembre de 2021.
 • Fotocòpia del DNI de l’alumn@ en un full per una cara sense retallar.
 • Assegurança escolar (no obligatòria): 12 € transferència a realitzar al compte del centre: ES65 3159 0003 1816 6243 8124 . En el concepte de la transferència ha de figurar nom i cognom de l’alumne i el curs.
 • Fotocòpies de:
  • DNI dels pares,
  •  SIP de l’alumne/a
  • Títol de família nombrosa, en cas de ser, actualitzat.
  • Llibre de família
  • No convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues: (Segons Resolució de 14 de febrer de 2019 de la Secretaria Autonómica d´Educació e Investigació, publicat en el DOGV nº 8490 el dia 20/02/2019)
   1. Aportar copia de la sentencia, conveni regulador o pronunciament judicial.
   2. Signar la sol·licitud els dos progenitors que exerceixen  la pàtria potestat compartida.

b) ALUMNAT JA MATRICULAT AL CENTRE EN EL CURS ANTERIOR

IMPORTANT: Abans de fer la matrícula, revisa l’apartat de la web Secretaria – Admissió, per veure si ja pots per la matrícula o has de fer primer l’ADMISSIÓ.

Fitxa de matrícula emplenada. 1º ESO2º ESO ESO4º ESO1º BACH CIENT1º BACH HUM Y CCSS2º BACH CIENTIF2º BACH HUM Y CCSS

PACPMARPR4 (Només pots fer-ho si has estat proposat per l’equip docent o vens de PMAR. Si pots fer-ho, l’orientador t’ho ha comunicat)

1º FPBFPB

 • Si l’alumnat vol ser soci de l’AMPA (Excepcionalment els socis del curs 2020-21 no han d’abonar la quota el curso 2021-22), qui no fora soci el curs passat haurà de presentar justificant de la transferència bancària de 18 € per unitat familiar en Caixa Popular, nº de compte ES25- 3159-0053-89-1662395423 emplenat el concepte amb nom i cognoms de l’alumne. Caixa Popular no admetrà ingressos en efectiu. Data límit per inscriure com a soci/a fins el 31 de desembre de 2021.
 • Assegurança escolar:

1r i 2n d’ESO (no obligatòria): 12 € transferència a realitzar al compte del centre: ES65 3159 0003 1816 6243 8124 . En el concepte de la transferència ha de figurar nom i cognom de l’alumne i el curs.

1r i 2n de FPB, 3r i 4t d’ESO, i Batxillerat (obligatòri): 1,12 € transferència a realitzar al compte del centre: ES65 3159 0003 1816 6243 8124 . En el concepte de la transferència ha de figurar nom i cognom de l’alumne i el curs.

c) PER A L’ALUMNAT NOU AL CENTRE: A més de la documentació de l’apartat anterior cal enviar:

 • No convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues: (Segons Resolució de 14 de febrer de 2019 de la Secretaria Autonómica d´Educació e Investigació, publicat en el DOGV nº 8490 el dia 20/02/2019)
 • Aportar copia de la sentencia, conveni regulador o pronunciament judicial.
 • Signar la sol·licitud els dos progenitors que exerceixen  la pàtria potestat compartida.
 • Fotocòpia del SIP de l’alumne.
 • Fotocòpia dni dels pares
 • Títol de família nombrosa ( en cas de ser-ho)  actualitzat.
 • Llibre de família
 • Certificació de baixa del centre de procedència, per a l’alumnat que canvie de centre sense finalitzar l’etapa.
 • Full d’autorització de publicació fotogràfica signada (voluntari).

d) PER A  TOT L’ALUMNAT DE 1r D’ ESO , 1r DE BATXILLERAT i 1r de FP Bàsica d’Informàtica d’ Oficina, EXCEPTE REPETIDORS:

 • Informe de Salut del Escolar, emplenat i signat pel metge.
 • Accés a l’etapa de Batxillerat: No és obligatori que realitze un informe nou el metge si ja disposa l’alumne de l’informe de salut escolar que se realiza als 14 anys d’edat, ja que te una validesa indefinida (segons Orde 6/2016 de 4 d’Agost de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual se modifica l’Ordre de 27 de febrer de 2002, per la que s’estableix l’informe de salut escolar com a document sanitari d’utilització obligatòria per a l’accés a un centre escolar o per a l’inici d’etapa educativa.