Conexión realizada con éxito.

IES Carles Salvador - Aldaia (València)
Carles Salvador
Selecció de llengua inicial
Selecció de llengua
Val
En castellano

Última actualització: 23/05/2016

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

Departaments Didàctics

Per cadascuna de les matèries es constituïx un Departament Didàctic. Els professors i les professores s'integren a la vida del Centre, participen en l'organització docent i s'actualitzen científicament i pedagògica d'una forma constant a través del Departament a què pertanyen i la realització de cursos de formació en les noves necessitats que la societat demanda a l'escola.

Els caps i les caps de Departament són responsables dels treballs de programació de les assignatures per als diferents cursos i del conjunt de tasques que el Departament desenvolupa al llarg de l'any acadèmic: l'anàlisi dels resultats de l'avaluació contínua, l'elaboració de les proves, la preparació d'activitats extraescolars i complementàries, les activitats de perfeccionament professional dels membres del Departament, etc.

Cada Departament establirà a principi de curs, la forma de recuperació d'assignatures pendents. De tot açò s'informarà en el tauler d'anuncis els alumnes i les alumnes implicats. És, doncs, amb el Cap de Departament amb qui s'han de consultar les qüestions relacionades amb la recuperació de MATÈRIES PENDENTS.

A continuació es mostra el llistat de Departaments del centre. Clique sobre el nom de qualsevol departament per a obtindre informació sobre professorat adscrit al Departament, assignatures impartides, etc.


Llistat de Departaments


Departament d'Anglés
Departament de Biologia i Geologia
Departament de Castellà
Departament de Dibuix
Departament d'Economia
Departament d'Educació Fí­sica
Departament de Fí­sica i Quí­mica
Departament de Filosofia
Departament de Francés
Departament de Geografia i Història
Departament d'Informàtica
Departament de Llatí
Departament de Matemàtiques
Departament de Música
Departament d'Orientació
Departament de Religió
Departament de Tecnologia
Departament de Valencià