INSTRUCCIONS SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ 2023-24

PROCÉS D’ADMISSIÓ ALUMNAT CURS 2023-2024

ESO/BATXILLERAT

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I INSTRUCCIONS DEL PROCÉS. Descarregar

DEL 4 al 12 de MAIG DE 2023

IMPORTANT: Segons Resolució de 7 Març de 2023 del Director General de Centres Docents, publicada en el DOGV núm. 9552 el 13 de Març de 2023, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat per al curs que ve, important tindre en compte:

PARTICIPACIÓ PROCÉS: exclusivament telemàtic en els terminis que s’han establit en el calendari d’admissió, a dalt indicats.

-A través de l’APLICACIÓ INFORMÀTICA de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,  per a gravar la sol·licitud per mitjà d’un assistent telemàtic. Els passos a seguir són els següents:

         –   Entrar en la pàgina web: http://portal.edu.gva.es/telematricula/es/

– Necessari obtindre la “CLAU D’ADMISSIÓ” que és única per a cada sol·licitud, i haurà de conservar-la per a presentar reclamacions, si fora necessari.

COM S’OBTÉ LA  CLAU D’ADMISSIÓ?

 Si el sol·licitant disposa de:

1) DNI:

– Núm. DNI

– Núm. de suport (*IDESP en els models antics)

-Data de naixement

 2) NIE, targeta estranger o permís de residència:

– Núm. NIE

– Núm. de suport (IXESP en els models antics)

– Data de naixement

3) Certificat de registre ciutadà de la Unió Europea:

– Núm. NIE

– Núm. del certificat precedit per la lletra C

– Data de naixement

4) Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat segons la Disposició addicional tercera de la Llei 3/2020 de 30 de desembre de la Gva:

-Certificat digital emés per la ACCV (Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica Digital)

-Sistema d’identitat electrònica Cl@ve.

-eDNI amb el seu respectiu lector

– Combinació del DNI i *IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

-Combinació del NIE i *IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

 -Número de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

5) Sol·licitant amb Passaport o sol·licitant que manque de la possibilitat d’accés a mitjans electrònics, hauran de trucar al telèfon del nostre centre  96 120 59 90, se li atendrà telefònicament, se li donarà cita prèvia perquè acudisca presencialment el dia i hora indicats per a realitzar la gestió.

Una vegada obtinguda la clau d’admissió, es procedirà a emplenar el MODEL DE LA SOL·LICITUD:

         a) Identificació del/ la  sol·licitant (pare/mare/tutor legal)

         b) Identificació alumne/a per al qual sol·licita la plaça (Indicar NIA)

         c) Indicar l’existència de germans/es matriculats al centre, o en el centre d’adscripció, per al que sol·licita la plaça (indicar NIA).

d) Agrupació de sol·licituds per alumnat nascut de part múltiple (pot marcar aquesta opció, i se tractarà com una única sol·licitud)

e) Marcar la casella habilitatda únicament si la sol·licitud està motivada per canvi de localitat de residència de la unitat familiar o per ser la primera vegada que tots els germans/nes sol·liciten plaça en un centre de la Comunitat Valenciana.

f) Identificació membres de la unitat familiar

         g) No convivència dels progenitors per separació, divorci, nul·litat, ruptura parelles de fet o situació anàloga, limitació de la pàtria potestat per algun d’ells. MARCAR LA CASELLA/S HABILITADES a aquest efecte. (En el moment de formalitzar la matricula s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades dels dos pares)

h) AUTORITZACIÓ per a obtindre les dades de la RENDA FAMILIAR  de l’exercici 2021 a través de la AEAT. (Agència Estatal Tributària), o de la renda valenciana d’inclusió.

Caldrà aportar per a cadascun dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys, sobre els que es realitza la consulta:

         h.1) Si disposa de DNI         

-Núm. DNI

-Núm. de suport (*IDESP en els models antics)

-Data de naixement

h.2) NIE, targeta estranger o permís de residència:

-Núm. NIE

-Núm. de suport (IXESP en els models antics)

-Data de naixement

h.3) Certificat de registre ciutadà de la Unió Europea:

-Núm. NIE

-Núm. del certificat precedit per la lletra C

-Data de naixement

i) Nivell educatiu sol·licitat, programa lingüístic, modalitat i torn de batxillerat, si és el cas.

j) Circumstàncies al·legades per la persona sol·licitant per al procés d’admissió.

k) Declaració Responsable, que les circumstàncies al·legades s’ajusten a la realitat (substitueix a l’aportació de la documentació acreditativa en  el moment de la sol·licitud, sense perjudici de la seua posterior acreditació i comprovació. La falsedat de les dades declarades o no suficient acreditació donarà lloc a la nul·litat de la sol·licitud, escolaritzant-se a l’alumne/a en els centres que queden posats vacants, finalitzat el procés d’admissió.)

l) Alumnat procedent de centres no públics o fora de la Comunitat Valenciana, hauran d’aportar la BAIXA del centre, en el moment de formalitzar la MATRÍCULA.

m) CENTRES SOL·LICITATS: Fins a un màxim de 10, ordenats  segons preferència.

n) CORREU ELECTRÒNIC, important on rebrà la informació necessària per a consultar el resultat del procés d’admissió.

*NOMÉS PODRÀ PRESENTAR-SE ELECTRÒNICAMENT UNA ÚNICA SOL·LICITUD PER A ALUMNE/A ASSOCIADA a la CLAU D’ADMISSIÓ. (Podrà ser emplenada en més d’una ocasió durant el període que estiga operativa l’aplicació, i sé tindrà en compte només, l’última sol·licitud presentada electrònicament.)

APORTACIÓ REQUISIT ACADÈMIC

ESO: fins al 28 de Juny.

BATXILLERAT: fins al 4 de Juliol.

Presencialment

Només per a alumnat:

  • No matriculat  en 2022-2023 en centre sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.
  • Que sol·licita plaça per a segon de batxillerat (Nota referencia utilitzada per a accés inicial al primer curs, és a dir NOTA MITJANA DE L’ESO)
  • Que sol·licita plaça per a primer de batxillerat i que durant el curs 2022-2023 no ha finalitzat cicle d’FP Mijà o no ha estat matriculat en 4t de l’ESO.

Telemàticament

  • La resta d’alumnat l’enviament es realitzarà telemàticament a través de la plataforma ITACA, utilitzada pels centres educatius públics o concertats sostinguts amb fons públics

FORMALITZACIÓ MATRICULA

Alumnat admès en llistes definitives en el procés d’admissió.

  • Realitzarà la formalització de la matrícula telemàticament a través de la pàgina web:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/

ESO: del 19 al 24 de juliol

BATX: del 24 al 27 de juliol

  • Realitzarà la formalització de la matrícula presencialment, en administració del centre:

ESO: del 20 al 25 de juliol

BATX: del 25 al 28 de juliol

Enllaç a la pàgina web de la Conselleria d’Educació