Omet al contingut

Protecció de dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personal i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat “protecció de dades en els centres educatius públics GVA, mitjançant el següent URL http://ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva