Omet al contingut

Faltes d’Assistència

Justificació de faltes d’assistència

Si un alumne falta un dia, el pare/mare/tutor/a ha d’entrar en webfamília i justificar totes les matèries a les que l’alumne/a ha faltat eixe dia, per a que tots els professors sàpiguen que està justificat.