Omet al contingut

EIXIDES

1. En els cursos 3r i 4rt ESO, FPB i Batxillerat, els alumnes poden eixir a soles per els següents motius:

– Malaltia

– Visita al metge, dentista o especialista

– Absència del professorat a última hora del matí

– Exàmens finals i altres proves d’aptitud i avaluació en centres oficials

– Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal

– Citació de Conselleria, o qualsevol organisme oficial

– Altres: (a explicar per el pare, mare o tutor/a legal)

2. Els tutors donaran als vostres fills un document en paper, un únic document per a tot el curs, per a que autoritzeu aquest tipus d’eixides. L’alume/a ha de tornar aquest document signat al seu tutor/a del grup.

El pare, mare o tutor/a ha de tindre clar que el Centre no es fa responsable de tot allò que li puga succeir a l’alumnat durant el temps que estiga fora del centre.

3. A més del document anterior, el dia que l’alumne/a haja d’eixir, la família o tutor/a legal haurà d’informar al centre, enviant un mail a

autoritzacions@iescarlessalvador.es

amb el següent format:

Assumpte del missatge: Grup i Nom de l’alumne

Exemple: 3r A Pepito Pérez Rodríguez

Text del missatge (podeu copiar-lo d’ací, pegar-lo en el vostre mail i emplenar-lo):

Jo, ________________________________________ amb DNI ___________

pare/mare/tutora legal de l’alumne indicat dalt, del grup també indicat dalt, autoritze la seua eixida del centre escolar IES Carles Salvador a les ______ hores del dia _____ de _____________ de 202__.

Al·legant com a causa: ___________________________________