¿Què és l'A.M.P.A.?

L’A.M.P.A. IES Carles Salvador és l’associació de pares, mares o tutors d’alumnes matriculats en l’Institut d’Educació Secundària Carles Salvador d’Aldaia ( València). Una associació sense ànim de lucre, apolítica, independent d’institucions, partits polítics, empreses o altres entitats, que té com a objectius contribuir a la millor formació acadèmica i humana dels nostres fills.

L´AMPA de L´IES CARLES SALVADOR informa:

Hem repartit mascaretes de tela amb el logo de l’Institut als socis/es. Estan homologades i són reutilitzables.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Aldaia.

Aprofitem per a desitjar a tota la comunitat educativa uns bons nadals.

LA DIRECTIVA

Descarrega la nota informativa

 • Assistir als pares en tot allò que concerneix l’educació dels seus fills.
 • Col·laborar amb les activitats educatives de l’Institut.
 • Promoure la participació dels pares d’alumnes en la gestió educativa de l’Institut.
 • Assistir als pares en l’exercici del seu dret a intervindre en el control i gestió de l’Institut, com a centre sostingut amb fons públics.
 • Sol·licitar la representació i participació dels pares en els Consells Escolars i altres òrgans col·legiats.
 • Promoure tot tipus d’activitats, tant complementàries com extraescolars, encaminades a la formació integral dels alumnes
 • Promoure activitats de formació i integració dels pares en el procés educatiu.
 • Elevar al Consell Escolar proposta per a l’elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.
 • Informar el Consell Escolar d’aquells aspectes de la marxa de l’Institut que es considere oportú.
 • Elaborar propostes per al Consell Escolar a iniciativa pròpia o a petició d’aquest.
 • Fomentar la col·laboració entre els pares i professors de l’Institut per al millor funcionament d’aquest.
 • Promoure la realització d’activitats complementàries.
 • Informar de les seues activitats.
 • Coordinació amb altres AMPAS.
 • Atenció a tots els pares per a escoltar els seus problemes relacionats amb l’Institut, atendre les seues demandes o traslladar les seues peticions als òrgans col·legials.
 • Promoure la *paticipación dels pares en les eleccions a consells escolars, així com la seua implicació en les assemblees i activitats organitzades per l’AMPA.
 • Organització d’activitats extraescolars, de caràcter formatiu, que propicien el desenvolupament del concepte: educació integral.
 • Procurar atenció socioeconòmica per a la completa integració dels alumnes.
 • Col·laborar en l’adquisició de material i recursos que milloren el desenvolupament de la formació dels nostres fills.
 • Col·laboració en les activitats complementàries proposades per l’Institut.
 • Programa d’intercanvi esportiu amb altres *paises europeus.
 • Seguiment i informació del menjador escolar.

ON TÉ REPRESENTACIÓ?

Consell Escolar del Centre: És el màxim òrgan de participació i representació dels diferents estaments (professors, pares, alumnes i personal no docent) de la Comunitat Educativa de l’Institut. L’A.M.P.A. compta amb 3 representants en el Consell.

F.A.P.A.: La nostra Associació pertany a aquesta Federació. Per a una millor informació i assessorament.