Omet al contingut

protocol còpia exàmens

Les famílies que vulguen una còpia, han de seguir amb caràcter general les següents instruccions:

Demanar el model de sol·licitud en Administració o descarregar-lo ací. S’entregarà una instància per matèria.

Presentar-la degudament emplenada i signada en Administració del centre per registre d’entrada.

Es recomanable entrevistar-se prèviament amb el professor/a de la matèria abans de realitzar la sol·licitud, el professorat informarà de les errades comeses, criteris de qualificació, etc.

Quan es sol·liciten còpies de diferents matèries, es preceptiu una entrevista prèvia amb el tutor o el professorat implicat.

Els sol·licitants hauran de pagar, si procedeixen, les taxes establertes per la Conselleria d’Educació, per còpies de documents.

Arreplegar les còpies en un termini de 7 dies, a comptar des de l’endemà de la sol·licitud.

Les còpies seran arreplegades pel firmant de la sol·licitud o persona autoritzada per escrit (segons model adjunt i penjat al web del centre).

El professorat entregarà les còpies en un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la sol·licitud en Administració del centre, en sobre tancat amb el seu nom, matèria, nom de l’alumne/a  i nombre de fulls fotocopiats.

Document amb les instruccions

Sol·licitud