Omet al contingut

Matriculació 2022-23

Per formalitzar la matrícula en el centre ha d’emplenar el sobre de matrícula que li facilitaran al centre.

 • Si ha cursat estudis de 6è de primària en els centres adscrits (“CEIP Mariano Benlliure” o “CEIP Platero y yo”) el tutor/a de centre li haurà facilitat el sobre de matrícula. Ha de passar per administració del centre.
 • Si el curs 2021-22 ja estava matriculat al centre, amb l’entrega de notes el tutor li donarà el sobre de matrícula i les instruccions de matriculació, que haurà d’entregar en consergeria del centre una vegada emplenats.
 • Si participa en el procés d’admissió (prové d’altre centre o inici una nova etapa educativa) ha de esperar a que ixquen els llistats provisionals o definitius per acudir al centre i arreplegar el sobre de matrícula amb les instruccions.

DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA

Mira en quin cas estàs: (a, b o c. Si vas a 1r curs, mira també l’apartat d)

a) ALUMNAT DE CENTRES ADSCRITS (CEIP “Mariano Benlliure” i “Platero y yo”) CURS 2022/2023

 • Fitxa de matrícula emplenada.
 • Fotocòpia del DNI de l’alumn@ en un full per una cara sense retallar.
 • Assegurança escolar (no obligatòria): 15 € transferència a realitzar al compte del centre: ES65 3159 0003 1816 6243 8124 . En el concepte de la transferència ha de figurar nom i cognom de l’alumne i el curs.
 • Fotocòpies de:
  • DNI dels pares,
  •  SIP de l’alumne/a
  • Títol de família nombrosa, en cas de ser, actualitzat.
  • Llibre de família
  • No convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues: (Segons Resolució de 14 de febrer de 2019 de la Secretaria Autonómica d´Educació e Investigació, publicat en el DOGV nº 8490 el dia 20/02/2019)
   1. Aportar copia de la sentencia, conveni regulador o pronunciament judicial.
   2. Signar la sol·licitud els dos progenitors que exerceixen  la pàtria potestat compartida.

b) ALUMNAT JA MATRICULAT AL CENTRE EN EL CURS ANTERIOR

Sobre de matrícula que li va facilitar el seu tutor amb l’entrega de notes del curs 2021-22. amb la fitxa de matrícula emplenada.

 • Assegurança escolar:

1r i 2n d’ESO (no obligatòria): 15 € transferència a realitzar al compte del centre: ES65 3159 0003 1816 6243 8124 . En el concepte de la transferència ha de figurar nom i cognom de l’alumne i el curs.

1r i 2n de FPB, 3r i 4t d’ESO, i Batxillerat (obligatòri): 1,12 € transferència a realitzar al compte del centre: ES65 3159 0003 1816 6243 8124 . En el concepte de la transferència ha de figurar nom i cognom de l’alumne i el curs.

c) PER A L’ALUMNAT NOU AL CENTRE: A més de la documentació de l’apartat anterior cal enviar:

 • No convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues: (Segons Resolució de 14 de febrer de 2019 de la Secretaria Autonómica d´Educació e Investigació, publicat en el DOGV nº 8490 el dia 20/02/2019)
 • Aportar copia de la sentencia, conveni regulador o pronunciament judicial.
 • Signar la sol·licitud els dos progenitors que exerceixen  la pàtria potestat compartida.
 • Fotocòpia del SIP de l’alumne.
 • Fotocòpia dni dels pares
 • Títol de família nombrosa ( en cas de ser-ho)  actualitzat.
 • Llibre de família
 • Certificació de baixa del centre de procedència, per a l’alumnat que canvie de centre sense finalitzar l’etapa.
 • Full d’autorització de publicació fotogràfica signada (voluntari).

d) PER A  TOT L’ALUMNAT DE 1r D’ ESO , 1r DE BATXILLERAT i 1r de FP Bàsica d’Informàtica d’ Oficina, EXCEPTE REPETIDORS:

 • Informe de Salut del Escolar, emplenat i signat pel metge.
 • Accés a l’etapa de Batxillerat: No és obligatori que realitze un informe nou el metge si ja disposa l’alumne de l’informe de salut escolar que se realiza als 14 anys d’edat, ja que te una validesa indefinida (segons Orde 6/2016 de 4 d’Agost de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual se modifica l’Ordre de 27 de febrer de 2002, per la que s’estableix l’informe de salut escolar com a document sanitari d’utilització obligatòria per a l’accés a un centre escolar o per a l’inici d’etapa educativa.